top of page

25 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

EDIFICI PER A 25 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

L’edifici acaba l’illa ja construïda envoltada pels carrers de Terranova, l’Avinguda d’Antoni Gaudi i el carrer de Pep Ventura, convertint-se en tot el seu tram de ponent. A més, l’edifici remata les edificacions del carrer de Terranova. Per tant, manté una alineació i una rasant superior constant que dóna continuïtat a la coronació dels edificis existents i resol les cantonades, de manera que l’espai públic dels carrers s’enllaci còmodament amb el nou parc.

PROMOTOR

COMU Sant Quirze del Vallès

LOCALITZACIÓ

C/Terranova - Av. del Vallès, Sant Quire del Vallès

SUPERFÍCIE

3.011 m²

FINALITZACIÓ

Maig 2009


L’edifici fa de frontissa entre dos espais lliures, el de l’interior d’illa, on donen els diferents patis i construccions de les edificacions abans esmentades, i el nou parc que anirà fins a l’Avinguda del Vallès. Per a poder fer la funció de frontissa entre espais lliures, l’edifici manté el mateix caràcter i importància en ambdues façanes, no pot tenir un front i un darrera quan es posa en contacte amb l’espai públic. 


La façana longitudinal a ponent de l’edifici s’ha es converteix en un referent del gran espai obert que formaran el nou parc i l’espai d’equipaments de Can Tuset. L’escala domèstica de finestra i balcó d’un edifici d’habitatges no és l’apropiada en aquest cas, per tant, l’edifici es composa de manera que la seva escala formal sigui superior a l’habitual.


La impossibilitat de col·locar varis accessos amb nuclis verticals de circulació cada dos o quatre habitatges per planta per la dificultat d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, a causa de l’orografia del solar i la dificultat per la forma del solar d’extendre l’aparcament sota tota la planta tipus de l’edifici i per tant de connectar-lo a tota ella, ens ha portat a resoldre l’edifici mitjançant corredors i passeres longitudinals alimentades per un ascensor i dues escales. 


Els habitatges es disposen sobre les façanes de llevant i ponent amb totes les seves peces donant a elles excepte els banys. La tipologia d’habitatges està composta per 25 habitatges, un d’ells  adaptat per minusvàlids. Tots els habitatges són visitables. Els habitatges que donen a ponent estan protegits solarment amb gelosies corredisses de lames separades lleugerament de les finestres que seran d’alumini amb vidre doble i portaran persianes A través dels corredors d’accés als habitatges i mitjançant un cel ras i un sistema de reixes es donarà ventilació creuada a tots els habitatges.

bottom of page