top of page

Escola Bressol Ginesta
Terrassa 

Projecte de Millora Parcial de l'Escola Bressol Ginesta - Fase 01

La primera fase inclou la redistribució interior del programa existent.


En Planta Baixa es redueix la superfície de les dues aules d’1 a 2 anys, tot deixant superfície lliure en planta per a un nou bany adaptat i el despatx de direcció. El nou despatx de direcció s’ubica a la cantonada Sud-Oest de l’edifici, millorant així el control d’accessos, obrint un nou finestral en façana Sud, permetent visual sobre
l’entrada principal porxada i l’accés des de carrer.


En Planta Primera es proposa l’agrupació de les estances de les treballadores, buidant el traster existent i reacondicionant-lo com a vestuari. Intercanvi de posicions entre la sala de psicomotricitat actual i la sala de professors. Nou traster en contacte amb el munta-càrregues que puja des de cuina.


Desmuntatge i reubicació d’instalꞏlacions de la sala de calderes cap a la nova sala projectada dins el nou volum exterior edificat, en Planta Pis. Enderroc de divisòries interiors d’obra i façana per tal d’obrir el passadís a l’exterior i millorar l’evacuació en cas d’emergència a través del nou nucli d’escales.


Pel què fa a la intervenció exterior, es proposa l’ampliació de l’edifici principal, amb un nou volum ubicat a la façana Sud. Estructura, escala i baranes metàlꞏliques, amb tancaments d’obra vista.


Aquest cos inclourà l’escala metàlꞏlica d’emergència i el nucli d’ascensor, nova sala d’instalꞏlacions en Planta Primera i sala de manteniment/neteja en Planta Baixa, estances delimitades per tancaments d’obra ceràmica de termo-argila. Muntatge de nou nucli d’ascensors, inclou fossat de 120 cm d’alt.


Tant l’accés en Planta Baixa com el nou accés de Planta Primera quedaran porxats i a cobert amb la nova estructura.


Escala metàlꞏlica no protegida per a evacuació en cas d’incendi, d’estructura de perfils metàlꞏlics, graonat amb acabat de xapa plegada ranurada i baranes metàlꞏliques.

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE TERRASSA

LOCALITZACIÓ

C/ Badalona, 5. 08223 - TERRASSA

SUPERFÍCIE

710 m²

PRESSUPOST 

136.628,95€

FINALITZACIÓ

en procés

DIRECCIÓ D'OBRA

BAMMP arquitectes i associats

Montserrat Garcia Carceller

CSS fase execució

MALGOSA&DELGADO ARQTEC

XAVIER DELGADO FERRER

ENRIC SOLER MAMPEL

AUTORS PROJECTE

Emilio Sanchiz Rodriguez

Luis Mateos Vidal

Lluís Marcet Salvador

bottom of page