top of page

CATEDRAL SANT ESPERIT

La intervenció que es proposa s’estratifica en tres estadis que estan en relació amb tres visions/apropiacions de la Basílica, des de la Plaça Vella, des del Centre Històric i des de la Ciutat. Aquesta intervenció escalonada parteix de l’anàlisi fet anteriorment en el que es veia que l’esforç no es pot concentrar solament en la façana, confortant amb la Plaça, ja que aquest no pot atendre, per feixuc que sigui, totes les sol·licitacions que es presenten. La intervenció, també, es fa pensant en tot el conjunt de la Basílica, tant des de la seva funcionalitat-racionalització, com des de la seva conservació i optimització de recursos.

 

El primer estrat es localitza en la façana a la Plaça Vella i el carrer de l’Església i tracta la construcció de la Sala Capitular i els seus accessos, així com la reconstrucció i racionalització de la Casa Prioral i del subsòl de l’Atri. La relació amb la Plaça, la coronació respecte dels edificis que l’envolten i la descentralització de la Basílica respecte a ella, són el tema principal a resoldre. La conjunció concebre la Sala Capitular com una caixa col·locada damunt l’Atri que s’exten a sud i s’allarga per sobre la Casa Prioral. L'orientació de la Sala Capitular al sol de ponent, fa que la seva façana es tanqui i la llum es busqui mirant a llevant, a través de la paret vidrada interior, que paral·lelament a la façana de la nau gòtica i lleugerament separada d’aquesta es fa entrar la llum reflectida per aquesta, alhora que es pot observar-la.

 

Del segon estrat, el tractament de la façana originària de la Basílica. L’aixecament de la coronació de la façana a la Plaça, per la construcció de la Sala Capitular fa que la façana de la nau desapareix-hi encara més del que ho fa actualment. Es proposa adossar a la façana existent un aplacat de pedra de les mateixes característiques que la de l’Atri i la Sala Capitular. Aquesta nova pell es col·locarà sobre la façana existent amb la mateixa cura que s’ha col·locat, la Sala Capitular sobre l’Atri, penjant aquest parament llis de la façana existent, com un quadre es col·loca sobre una paret. En la part inferior al llarg del mur vidrat de la Sala Capitular, el parament es treballarà formant un baix relleu. En aquest parament es col·locaran els dos elements més significatius de la façana; el Rosetó existent que retallarà la part central i la Creu que anirà encastada dins les juntes d’especejament de la pedra, en una posició de redreçament de la façana vers la plaça.

 

El tercer estrat d’actuació és el campanar, que té a veure amb una visió llunyana de la Basílica, la que es dóna des de diversos punts de la ciutat i de la seva rodalia. 

PROMOTOR

Parròquia del Sant Esperit

LOCALITZACIÓ

Plaça Vella, Terrassa

SUPERFÍCIE

308 m²

PRESSUPOST

1.037.046€

FINALITZACIÓ

2000

bottom of page